انواع آنزیم

شرﮐﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﻦدا ﻓﺮآور ﺑﺎ ﻧﺎم ﺗﺠﺎری ﺑﺎﯾﻮﻟﻮﺋﻨﺲ، با بهره‌گیری از فرمانتورهای ۱۵۰۰۰ لیتری ﺗﻨﻬﺎ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه‌ی آﻧﺰﯾﻢ از جمله فیتاز، پروتئاز،لیپاز، زایلاناز، آلفاآمیلاز، اسید بتاماناناز،  سلولاز در مقیاس صنعتی در ایران و ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ در ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ اﺳﺖ  که فروش انواع  آنزیم را در سراسر کشور انجام می‌دهد.

جهت خرید آنزیم می‌توانید با کارشناسان ما تماس حاصل فرمایید.

خرید آنزیم

بایوﻟﻮﺋﻨـــﺲ بزرگتریـــﻦ ﺷـــﺮﮐﺖ ﺗﻮﻟﯿدﮐﻨﻨـــده ﭘﺮوبیوﺗﯿـــﮏ و آنزیـــم در ایـــﺮان اﺳـــﺖ ﮐـــه می ﺗﻮانـــد ﭘﺎﺳـــﺨﮕﻮ نیــﺎز ﺷـــﺮﮐﺖ های ﺗﻮﻟیدﮐﻨﻨـــده محصـــﻮﻻت ﭘﺮوبیوﺗﯿﮑـــی بـــه مـــﺎده اوﻟﯿـــه باﺷـــد. ایـــﻦ مـــﻮاد در ﻃﯿـــﻒ وﺳـــیعی از محصـــﻮﻻت از ﺟملـــه مکمل هـــﺎیﻏﺬایـــی، ﺧـــﻮراک و مکمل های ﺣﯿﻮانـــی و نوشیدنی و ﻏﺬاهـــﺎی فراﺳـــﻮدمند اﺳـــتفاده می ﺷـــﻮد. صنعـــﺖ مـــﺎده اوﻟﯿـــه ﭘﺮوبیوﺗﯿـــﮏ ﺷـــﺎمل ﮐﺸـــﺖ، اﺳـــتخراج، ﭘـــﺮدازش و فرموﻻﺳـــﯿﻮن ایـــﻦ مـــﻮاد بـــﺮای ﭘﺎﺳـــﺨﮕﻮیی بـــه تقاضایی رو بـــه رﺷـــد محصولات  مبتنی بـــﺮ پروبیوتیک اﺳـــﺖ. بایولوئنس همچنین توانایی اراﺋـــه ی مـــﻮاد اوﻟﯿـــه آنزیمی همچون فیتاز، پروتئاز، لیپاز، زایلاناز، آلفاآمیلاز، اسید بتاماناناز، سلولاز را دارد. جهت خرید آنزیم میتوانید با کارشناسان بایولوئنس در ارتباط باشید.

آنزیم فیتاز ( Phytase Enzyme )

کاربرد:

ویژگی:

فعالیت آنزیمی (U/g):
۲۰۰،۰۰۰

فرم‌‌فیزیکی:
پودر

شکل بسته‌بندی:
پاکت ۱ کیلوگرمی

آنزیم پروتئاز ( Protease Enzyme )

کاربرد:

ویژگی:

فعالیت آنزیمی (U/g):
۱۰۰،۰۰۰

فرم‌‌فیزیکی:
پودر

شکل بسته‌بندی:
پاکت ۱ کیلوگرمی

آنزیم لیپاز ( Lipase Enzyme )

کاربرد:

ویژگی:

فعالیت آنزیمی (U/g):
۱۰۰،۰۰۰

فرم‌‌فیزیکی:
پودر

شکل بسته‌بندی:
پاکت ۱ کیلوگرمی

آنزیم زایلاناز ( Xylanase Enzyme )

کاربرد:

ویژگی:

فعالیت آنزیمی (U/g):
۱۰۰،۰۰۰

فرم‌‌فیزیکی:
پودر

شکل بسته‌بندی:
پاکت ۱ کیلوگرمی

آنزیم آلفا آمیلاز ( Alpha AmylaseEnzyme )

کاربرد:

ویژگی:

فعالیت آنزیمی (U/g):
۱۰۰،۰۰۰

فرم‌‌فیزیکی:
پودر

شکل بسته‌بندی:
پاکت ۱ کیلوگرمی

آنزیم اسید بتاماناناز ( Acid Beta Mananase Enzyme )

کاربرد:

ویژگی:

فعالیت آنزیمی (U/g):
۵۰،۰۰۰

فرم‌‌فیزیکی:
پودر

شکل بسته‌بندی:
پاکت ۱ کیلوگرمی

آنزیم سولاز ( Cellulase Enzyme )

کاربرد:

ویژگی:

فعالیت آنزیمی (U/g):
۳۰،۰۰۰

فرم‌‌فیزیکی:
پودر

شکل بسته‌بندی:
پاکت ۱ کیلوگرمی

خرید آنزیم:

جهت خرید آنزیم های از جمله فیتاز، پروتئاز،لیپاز، زایلاناز، آلفاآمیلاز، اسید بتاماناناز،  سلولاز می‌توانید با همکاران ما به شماره 88248660-021 تماس حاصل فرمایید.