آنزیم پروتئاز

پروتئازها گروهی از آنزیم‌ها هستند که با تجزیه پروتئین‌ها به پپتیدها یا اسیدهای آمینه از طریق فرآیند پروتئولیز، نقش مهمی در متابولیسم پروتئین دارند. آنزیم پروتئاز  برای بسیاری از عملکردهای بیولوژیکی ضروری

هستند؛ از جمله:

  • هضم: جایی که به تجزیه پروتئین موجود در غذا به واحدهای قابل جذب کمک می‌کنند،
  • تنظیم سیستم ایمنی: جایی که به پردازش پروتئین‌های خارجی برای فعال کردن پاسخ‌های ایمنی کمک می‌کنند،
  • و سیگنال‌دهی سلولی: جایی که پروتئین‌های سیگنال‌دهنده را برای آسان‌تر کردن ارتباط درون و بین سلول‌ها، تغییر می‌دهند.

 

پروتئازها بر اساس مکانیسم اثرشان به چند دسته تقسیم می‌شوند؛ از جمله پروتئازهای سرین، پروتئازهای سیستئین، پروتئازهای آسپارتیک و متالوپروتئازها. هر نوع دارای یک جایگاه فعال منحصر به فرد است که با

پیوندهای پپتیدی خاص برهم‌کنش می‌کند و منعکس‌کننده ویژگی و نقش آنزیم در فرآیندهای فیزیولوژیکی مختلف است. استفاده گسترده از آن‌ها در کاربردهای صنعتی مانند شوینده‌های لباسشویی، فرآوری مواد غذایی و

داروسازی بر اهمیت آن‌ها تأکید دارد.

 

فعالیت آنزیمی (U/g):

۱۰۰،۰۰۰

فرم‌‌فیزیکی:

پودر

شکل بسته‌بندی:

پاکت ۱ کیلوگرمی