آنـزیـم در صنــعـت نـشـــاســته

میان بری مدرن به سوی شیرین کننده ها

شیرین کننده‌ها نتیجه‌ی فرآوری نشاسته‌ها هستند.آنزیم ها در مسیر بهبود فرآوری و ارتقا کیفیت محصولات مشتقات نشاسته‌ای در صنایع تبدیلی مانند تولید شربت‌های گلوکز و فروکتوز، مالتودکسترین‌ها و …نقش مهمی ایفا می‌کنند.

آنزیم های مورد استفاده در صنعت نشاسته

مزایای شیرین کننده ها:

  • ضـــرر کمتـــر نســـبت بـــه قنـــد (ســـاکارز) و منبـــع ســـالم‌تر شـــیرن‌کننده مصنوعـــی (انـــرژی زیـــادی تولیـــد نمی‌کننـــد و برخـــی از آن‌هـــا بـــدون ایکنـــه وارد رونـــد ســـوخت و ســـاز بـــدن شـــوند، دفـــع
  • ماندگاری بالا (به هیچ عنوان شکرک نمی‌زند) و تازه و نرم نگه‌داشتن مواد غذایی
  • جلوگیری از کریستالیزه شدن شربت‌ها

مسیر فرآوری نشاسته در رسیدن به شیرین کننده

معایب استفاده از اسید برای تبدیل انواع نشاسته به شیرین کننده‌ها

دمای بالای فرآیند قندسازی با اسید
( ١٤٠ درجه سانتی‌گراد)

مصرف انرژی و هزینه بالا و همچنین واکنش میلارد و تیرگی رنگ شربت

عدم امکان کنترل دقیق فرآیند تولید و توقف در DE مدنظر

عدم دستیابی به محصولات مختلف و عدم ثبات کیفیت و رنگ در محصول تولیدی و افزایش امکان واکن شهای جانبی و برگشتی (تولید هیدروکسی متی لفورفورال HMF و ایزو مالتوز)

استفاده از اسید

ایجاد آلودگی و آسیب به محیط زیست و افزایش امکان خوردگی دستگاه‌های مورد استفاده

مکانیسم عمل آلفا آمیلاز

مکانیسم عمل آلفا آمیلاز

آلفاآمیلاز به صورت تصادفی به پیوندهای آلفا ۱- ۴ داخل زنجیره پلی‌ساکاریدی حمله می‌کند و آن‌ها را می‌شکند.

مکانیسم عمل گلوکوآمیلاز و پلولاناز

مکانیسم عمل گلوکو آمیلاز و پلولاناز

آنزیم گلوکوآمیلاز باعث هیدرولیز پیوندهای آلفا ۱- ۴ از انتهای زنجیره و آنزیم پولولاناز باعث هیدرولیز پیوندهای ۱-۶ و بنابراین باعث حذف انشعابات الیگوساکاریدی می‌شوند.

انواع آنزیم‌های صنعت نشاسته

آنزیم آلفا آمیلاز - BONAMYL GL

کاربرد:
افزایش راندمان تولید
کاهش ویسکوزیته
تولید مالتودکسترین

ویژگی:
آلفا آمیلاز باکتریایی مقاوم به حرارت
سویه Bacillus licheniformis

مزایا:
کاهش ویسکوزیته
ثبات کیفیت و رنگ محصول تولیدی

فرم فیزیکی محصول:
مایع

شکل بسته‌بندی:
گالن ۲۰ لیتری

آنزیم ترکیبی (گلوکوآمیلاز + پلولاناز) - BONAMIX GL

ویژگی:
ترکیب متناسبی از گلوکوآمیلاز + پولولاناز

مزایا:

  • استحصال شربت گلوکز با DE 97 به دلیل همافزایی دو آنزیم گلوکوآمیاز و پولولاناز و شکستن کامل‌تر شاخه‌ها
  • پایداری در شرایط دمایی بالا
  • افزایش سرعت هیدرولیز به دلیل فعالیت پولولاناز
  • افزایش درجه خلوص محصول نهایی

فرم فیزیکی محصول:
مایع

شکل بسته‌بندی:
گالن ۲۰ لیتری

کاهش سرعت فرآیند نسبت به بعضی نمونه های خارجی
(از ۷۰ ساعت به ۵۵ الی ۶۰ ساعت)

آنزیم ترکیبی (زایلاناز + سلولاز) - EASEOZYME

کاربرد:
سهولت جداسازی گندم از نشاسته
افزایش راندمان تولید گلوتن

فرم فیزیکی محصول:
مایع

شکل بسته‌بندی:
گالن ۲۰ لیتری

با پر کردن فرم درخواست نمونه همکاران ما جهت مشاوره و ارسال نمونه با شما تماس می‌گیرند.