آنزیم سولاز

فعالیت آنزیمی (U/g):

۳۰،۰۰۰

فرم‌‌فیزیکی:

پودر

شکل بسته‌بندی:

پاکت ۱ کیلوگرمی