پروبیوآنزیم

مزایای مصرف پروبیوآنزیم :

 • افزایش پاسخ ایمنی در بیماری یا پس از واکسیناسیون
 • بهبود افزایش وزن و کاهش ضریب تبدیل خوراک
 • کاهش هزینه‌های خوراک
 • افزایش ارزش غذایی مواد گیاهی

 

ترکیبات:

از دو بخش پروبیوتیک و آنزیم تشکیل شده است.

بخش پروبیوتیکی:
 • Total Lactic Acid Count 5.0 × 10۸(CFUs/g)
 • Total Spore Forming Count 1.0 × 10۸(CFUs/g)
بخش آنزیمی:
 • Beta-Glucanass Enzyme
 • Xylanase Enzyme
 • Alpha Amylase Enzyme
 • Protease Enzyme
 • Cellulase Enzyme