کارآزمایی آنزیم فیتاز (BONFEZYME) مقاوم به حرارت بر رشد مرغ تخمگذار و کیفیت تخم مرغ زیر نظر دانشگاه تهران

فهرست موضوعی

سخنرانی آقای دکتر کرم زاده، مدیر تحقیق و توسعه مجموعه، در مورد نتایج بدست آمده از طرح تحقیقاتی بر روی مرغ تخم‌گذار زیر نظر دانشگاه تهران بر روی محصول BONFEZYME در اولین همایش ملی فناوری های خوراک طیور در ارومیه.