تــورمــجــازی

لگو سفید بایولوئنس

تاثیر استفاده از سلنیوم آلی بر پایه باسیلوس سوبتیلیس بر عملکرد مرغ گوشتی

فهرست موضوعی

طبق مقاله چاپ شده در ژورنال Biological Trace Element Research در سال 2021 سلنیوم آلی تولید شده توسط باسیلوس سوبتیلیس در مقایسه با دیگر منایع سلنیوم آلی و سلنیوم معدنی، تاثیر بهتری بر عملکرد مرغ گوشتی و دستگاه گوارش آن دارد.