تــورمــجــازی

لگو سفید بایولوئنس

اثر افزودن ترکیبی از اسیدهای آلی پوششدار شده در آب آشامیدنی بر عملکرد رشد و فلور میکروبی روده کوچک جوجه‌های گوشتی

فهرست موضوعی

این طرح به منظور بررسی اثر اسیدیفایر شرکت بایولوئنس پوششدار شده به پیشنهاد شرکت ویوان صورت گرفته است و نتیج مظلوبی بر عملکرد جوجه‌های گوشتی داشته است.