آنـزیـم آبزیان

پروبیوتیک آبزیان - GUTROCARE Aqua

ترکیبات:
باکتری‌های پروبیوتیکی اسپوردار

دوز مصرف:
200 گرم در تن خوراک

سلنیوم آلی - ULTRA BIOSEL

ترکیبات:
سلنیوم آلی بر پایه باسیلوس سوبتیلیس به میزان 1000 ppm

دوز مصرف:
200 گرم در تن خوراک

با پر کردن فرم درخواست نمونه همکاران ما جهت مشاوره و ارسال نمونه با شما تماس می‌گیرند.