این طرح به منظور بررسی اثر اسیدیفایر شرکت بایولوئنس پوششدار شده به پیشنهاد شرکت ویوان صورت گرفته است و نتیج مظلوبی بر عملکرد جوجه‌های گوشتی داشته است.

 

:آدرس مقاله

 https://ar.guilan.ac.ir/article_5464.html?lang=en