برگزاری کارگاه آموزشی با عنوان تنظیم جیره خوراک طیور با استفاده از آنزیم با تدریس آقای دکتر زاغری در محل کارخانه بن دا فراور

برگزاری کارگاه آموزشی با عنوان تنظیم جیره خوراک طیور با استفاده از آنزیم با تدریس آقای دکتر زاغری در محل کارخانه بن دا فراور

برگزاری کارگاه  آموزشی با عنوان تنظیم جیره خوراک طیور با استفاده از آنزیم با تدریس آقای دکتر زاغری در محل کارخانه بن دا فراور