برگزاری سمینار علمی آنزیم‌های شوینده با حضور فابریزیو بلترامتی از شرکت BIO – CHEM SOLUTION ایتالیا

برگزاری سمینار علمی آنزیم‌های شوینده با حضور فابریزیو بلترامتی از شرکت BIO – CHEM SOLUTION ایتالیا