برگزاری جلسه آموزشی توسط جناب آقای دکتر ساری، استاد دانشگاه اهواز و مشاوره علمی مجموعه بایولوئنس برای تیم فنی و فروش و هم چنین تحقیق و توسعه شرکت

برگزاری جلسه آموزشی توسط جناب آقای دکتر ساری، استاد دانشگاه اهواز و مشاوره علمی مجموعه بایولوئنس برای تیم فنی و فروش و هم چنین تحقیق و توسعه شرکت