اثر افزودن تركيبي از اسيدهاي آلي پوششدار شده در آب آشاميدني بر عملكرد رشد و فلور میکروبی روده کوچک جوجه‌های گوشتی

فهرست موضوعی

این طرح به منظور بررسی اثر اسیدیفایر شرکت بایولوئنس پوششدار شده به پیشنهاد شرکت ویوان صورت گرفته است و نتیج مظلوبی بر عملکرد جوجه‌های گوشتی داشته است.