صنعت الکل

صنعت الکل 

مواد اولیه مبتنی بر قند مانند آب نیشکر یا ملاس را می توان مستقیماً به اتانول تخمیر کرد. با این حال، این برای مواد اولیه مبتنی بر نشاسته که باید با استفاده از آلفا آمیلاز ، گلوکوآمیلاز و آنزیم های مرتبط به آن به قندهای تخمیر پذیر تبدیل شوند امکان پذیر نیست.

در صنعت الکل ، نشاسته معمولاً در دو مرحله توسط آنزیم ها هیدرولیز می شود: مایع سازی و شیرین سازی. سپس مخمر می تواند مولکول های کوچکتر (عمدتاً گلوکز) را به الکل تبدیل کند.

به خدمات سفارشی نیاز دارید؟

تلفن

پست الکترونیکی

آنزیم

Bonamyl HS

®Bonamyl HSیک آنزیم آلفا آمیلاز باکتریایی مقاوم به حرارت است که از طریق روشهای تخمیر و استخراج تولید می گردد. این آنزیم پیوندهای α(1-4)در مواد خام حاوی نشاسته را هیدرولیز می کند.

  • صرفه جویی بیشتر در مصرف انرژی
  • افزایش راندمان در تولید پیشرفته الکل

آنزیم

Bonamix

®Bonamixترکیبی متعادل از گلوکوآمیلاز و پولولاناز است که می تواند نشاسته را به طور کامل به قندهای قابل تخمیر (گلوکز) هیدرولیز کند.
در طی تخمیر، این قندها توسط متابولیسم سلول مخمر و یا در فرآیند همزمان شیرین سازی و تخمیر، به الکل تبدیل می شوند.

  • شکستن مولکول های نشاسته و دکسترین
  • هیدرولیز کردن پیوندهای α(1-4) گلیکوزیدی در نشاسته
  • صرفه جویی در ظرفیت مخزن