صنعت لبنیات

صنعت لبنیات

آنزیم ترانس گلوتامیناز، واکنش انتقال آسیل که در آن گروه های γ-کربوکسی آمید باقیمانده گلوتامینیل، محدود به پپتید اهدا کننده های آسیل هستند را کاتالیز می کند. این آنزیم اتصال متقاطع بین پروتئین های آب پنیر ، پروتئین سویا ، پروتئین گندم ، میوزین گاو ، کازئین و اکتومیزین خام موجود در ضایعات و خرده گوشت را برقرار می کند.

ترانس گلوتامیناز میکروبی باعث بهبود طعم ، ظاهر و بافت مواد غذایی می شود. علاوه بر این ، این آنزیم می تواند ماندگاری را افزایش داده و حساسیت به مواد غذایی خاص را کاهش دهد.

به خدمات سفارشی نیاز دارید؟

تلفن

پست الکترونیک

آنزیم

®Bontamin DY

®Bontamin DYپروتئین های سرم را به کازئین پیوند داده ، در نتیجه باعث بهبود بافت و افزایش بازده نهایی درماست و پنیرمی گردد. با افزودن این آنزیم می توان مواد جامد بدون چربی فرمول راکاهش داده و بافت را بهبود بخشید ، همچنین باعث افزایش احساس دهانی خامه ای در محصولات کم چرب و ویسکوزیته شده و سینرژی را کاهش می دهد.
همچنین می تواند باعث افزایش بازده پنیر و افزایش احساس شیرینی در دسرهای سرد شود. ®Bontamin DY در محصولات با پایه شیر ، می تواند در انواع پنیر رنتی (تازه ، نیمه نرم ، نیمه محکم ، سخت و غیره) ، کوارک، کفیر و همچنین ماست پرچرب و کم چرب استفاده شود.

®Bontamin DY در ماست:

  • کاهش هزینه های تمام شده محصول با کاهش پودر پروتئین اضافه شده یا استابلایزرها
  • افزایش ویسکوزیته و استحکام ژل ماست های ست و همزده
  • کاهش سینرژی و ایجاد سطح صاف و خامه ای
  • افزایش احساس دهانی خامه و بافت در ماست کم چرب

®Bontamin DY در پنیر :

  • افزایش راندمان 10٪ - 20٪ پنیر
  • افزایش قوام و چسبندگی.
  • بهبود استحکام
  • بهبود رنگ
  • کاهش مقدار آب پنیر