آنزیم های صنعت غذا و نوشیدنی

آنزیم های صنعت غذا و نوشیدنی

آنزیم ها دارای نقش مهمی در صنعت غذا و نوشیدنی هستند. این محصولات به عنوان افزودنی جهت افزایش راندمان کاتالیزوری و بهبود خصوصیات محصولات غذایی از جمله افزایش کیفیت و کارایی، افزایش زمان ماندگاری محصولات و بهبود خصوصیات ارگانولپتیکی در محصولات نهایی استفاده می شوند.
همچنین از آنزیم های غذایی با هدف های تکنولوژیکی تولید، فراوری، آماده سازی، بهبود پروسه تولید و … به عنوان کمک فرآیند در صنعت غدا و نوشیدنی استفاده می شود.
آنزیم های غذایی از منابع مختلف معمولاً در صنعت آرد و نان، نوشیدنی ها، لبنیات ، مواد مغذی، مکمل های غذایی ، چربی ها ، روغن های مختلف و همچنین در تولید شیرین کننده های مصنوعی استفاده می شود.